การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการ ชพค. ชพส. ส่วนกลาง

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการ ชพค. ชพส. ส่วนกลาง