ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน และด้านปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยให้ได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูประจำปี พ.ศ. 2559 ตามประกาศดังนี้