ประกาศให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูฯ ประจำปี 2560

ด้วยมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใดและให้ติดต่อกันไปจนจบหลักสูตร  หากท่านสนใจสามารถสอบถามได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-337336-7 หรือสามารถดาวน์โหลดดังรายละเอียดที่แนบ