ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพและ
ผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ดังไฟล์แนบ