ประกาศ!!!! บุคลากรสำนักงานไปประชุมสัมมนา

ประกาศ !!!!!!!  บุคลากรสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาไปประชุมสัมมนา  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ระหว่างวันที่ 15-17  กันยายน  2560 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท นครนายก ตำบลหิ้นตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นั้น

ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เปิดทำการปกติ    ซึ่งอาจจะไม่สะดวกสำหรับสมาชิกเพราะจะมีพนักงานทำความสะอาดเพียง 1 คน คอยให้บริการและรับเรื่องทั่วไป ระหว่างวันที่ 14-18  กันยายน  2560 และจะเปิดทำการปกติ  ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

33