ประกาศ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาปิดทำการ 1 วัน

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา สนับสนุนให้พนักงานเจ้านห้าที่ของสำนักงาน ได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนผู้มีพระคุณในประเพณีวันสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่มีความสำคัญของทางภาคใต้ ซึ่งตรงกับ วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เป็นวันหยุด   และจะเปิดทำการปกติ  ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

15