ประชาสัมพันธ์โครงการ สกสค.สงขลาสัญจร ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้กำหนดให้มีโครงการ สกสค.จังหวัดสัญจรขึ้น เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน โดยจะออกให้บริการสมาชิกนอกสถานที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ(สงขลาโมเดล) และการปรับปรุงทะเบียนข้อมูลของสมาชิกให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและอื่นๆ ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เบอร์โทรศัพท์ : 074-337337,074-337336 หรือสะดวกเข้ารับบริการ ตาม วัน เวลาที่กำหนดได้