ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถาม “ความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา”

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดทำแบบสอบถาม “ความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา”ขึ้นเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการบริการของสำนักงาน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMxTVaKRRq5Bi3FENIHQ0AwtgIQvg5WXzeFu5OB3rfFdR9wQ/viewform?fbclid=IwAR1MOvEju4mF0lY0HrF2ReLgIRMSU7iG_PPHzKP2BUnRxZ4KKtm5sMJf_AI