ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดสงขลา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เชิญบุคคลผู้เป็นกรรมการ  โดยตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการในส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา มาพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสงขลา โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันเลือก นายสมศักดิ์  นิตย์คำพร(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เป็นประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสงขลา  ณ ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

573729 573730 573732 573738 573750 573753