ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา

วันที่  3  สิงหาคม  2559  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าทึ่  สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา
ครั้งที่  6/2559   เพื่อ  “ติดตามงานค้าง+สร้างงานใหม่+ใส่ใจการให้บริการ+สมัครสมานสามัคคี+มีวินัย”  โดยมี
นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ เป็นประธาน  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

13938391_843049849172338_6968818476927955596_n

13686716_843049852505671_1173195376069614830_n 13876567_843050005838989_3714225991470156362_n 13882336_843049912505665_3049620739211905254_n 13892130_843049969172326_247602260009759150_n