ผอ.สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมโครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

วันที่  10  กันยายน  2559  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมโครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดสรุปโครงการลดภาระหนี้สินครูฯ ดังนี้
1.วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาภาระการผ่อนชำระหนี้เดิม
2.คุณสมบัติผู้กู้ อายุตั้งแต่ 50 ปี/เป็นผู้กู้เงิน ช.พ.ค./กรณีค้างชำระต้องชำเงินกู้ที่ค้างก่อน
3.ประเภทเงินกู้ เงินกู้เบิกเกินบัญชี
4.ระยะเวลาการกู้ 20 ปี /รวมระยะเวลาการกู้ อายุไม่เกิน 75 ปี
5.วงเงินกู้ ไม่เกิน 7 แสนบาท ดอกเบี้ย ร้อยละ 4
6.วิธีการ แบ่งเงินกู้เป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 วงเงิน210,000-410,000บาทตามอายุผู้กู้(ดังตารางที่แนบ)นำไปชำระต้นเงินกู้ ช.พ.ค.เดิม โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4
ส่วนที่ 2 อีก490,000-290,000บาทกันไว้เป็นวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีเพื่อใช้ชำระเป็นเงินสงเคราะห์รายศพและดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น โดยจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะเงินเบิกเกินบัญชีที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ร้อยละ 4
7. ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกช.พ.ค.ตลอดระยะเวลาการกู้เงิน
8. หลักประกันเงินกู้ คือเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.เมื่อถึงแก่กรรมจะถูกหักเงินเพื่อชำระตามวงเงินกู้ที่ใช้ไปทั้งส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2
หมายเหตุ
-ผู้กู้มีส่วนในการแก้ไขปัญหาของตนเองด้วยความสมัครใจ
-ระยะแรกกรณีมีหนี้ไตรมาสยังเข้าโครงการฯไม่ได้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
-เริ่มเปิดให้ยื่นเอกสารกู้ได้หลังลงนามข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว(คาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนกย.หรือต้นตค.เป็นต้นไป)
โดยคุณขนิฐา  การีสรรพ์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และสินเชื่อฐานรากธนาคารออมสินเป็นวิทยากร ณ หอประชุมคุรุสภา  กรุงเทพมหานคร

14199718_866825110128145_8814156410301223499_n 14225355_866825200128136_6044981571893313913_n 14233072_866825076794815_9046809537914240719_n 14292345_866825113461478_5653000726051885439_n