ผอ.สกสค.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

วันที่ 11 มิถุนายน 2560  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ในฐานะประธานที่ปรึกษาฯ  ซึ่งในระเบียบวาระพิจารณาเรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างสำนักงาน สกสค.กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด มีมติที่ประชุม อนุมัติในหลักการโดยให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือไปศึกษาดูงานจากสหกรณ์นำร่องก่อนลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU)ต่อไป โดยมี นายเทียน ตันติวิริยภาพ  เป็นประธาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

18951463_1057675377709783_887635957265187424_n 18952535_1057675341043120_7821838816726166803_n 19029383_1057675327709788_7921684355696867763_n