สกสค.สงขลาจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสตูล

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและการอาชีพ ณ จังหวัดสตูล  โดยการนำ นายสมมาศ  ณ จรูญ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา  เพื่อให้ครูบำนาญที่เกษียณอายุราชการได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างมีคุณค่า และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทัศนะต่างๆร่วมกัน  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561  ณ จังหวัดสตูล

4 44 444 4444