สกสค.สงขลาจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพัทลุง

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานณ จังหวัดพัทลุง  โดยการนำ นายสมมาศ  ณ จรูญ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา  เพื่อให้ครูบำนาญที่เกษียณอายุราชการได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างมีคุณค่า และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทัศนะต่างๆร่วมกัน  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562  ณ จังหวัดพัทลุง

S__94584888 S__94584889 ทัศนศึกษา ณ พัทลุง 25พ.ค.2562_๑๙๐๕๒๗_0001 ทัศนศึกษา ณ พัทลุง 25พ.ค.2562_๑๙๐๕๒๗_0002 ทัศนศึกษา ณ พัทลุง 25พ.ค.2562_๑๙๐๕๒๗_0006 ทัศนศึกษา ณ พัทลุง 25พ.ค.2562_๑๙๐๕๒๗_0007 ทัศนศึกษา ณ พัทลุง 25พ.ค.2562_๑๙๐๕๒๗_0009 5575 95678 102043 102154 102156 102164 102172 102183 320076 320474 320476 320694 320711 400622 400630 550597 550598 550603 550614 550617 550620 550621 550626 550720 550725 550732 796198