สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 10 มิถุนายน  2562 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้
นางเงาแข  กิมาคม  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  ร่วมมอบพวงหรีดและมอบเงินศาสนพิธีแสดงความเสียใจแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 2 ราย คือ  1. นางมุกดาการ  กาญจนกรณ์  ช.พ.ค. เลขที่ 369050  คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ วัดอัมพวัน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา     และ 2. นางมานิจ  บัวคีรี  สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 70266   คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ วัดน้ำน้อยนอก ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

562302 562303 562304 562306 562307