สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 12 มิถุนายน  2562 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้
นางเงาแข  กิมาคม  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  ร่วมมอบพวงหรีดและมอบเงินศาสนพิธีแสดงความเสียใจแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 1 ราย คือ นายจำเริญ  มุตตาหารัช  ช.พ.ค. เลขที่ 491556  คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ วัดสระเกษ ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา

563499  563443 563416