สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ 10 กันยายน 2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นางสมใจ  พรหมปลอด  เลขสมาชิก ช.พ.ค. 436111 และสมาชิก ช.พ.ส. 319595   ณ วัดบ้านโหนด  ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และทำการฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562

631091 631093 631095