สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ 22 ตุลาคม 2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้
นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่
ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นางเสงี่ยม นิลพรหม อายุ  67 ปี  เลขสมาชิก ช.พ.ค.474599 ได้ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล
ณ วัดมหัตตมังคลาราม ศาลา 4  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  กำหนดฌาปนกิจใน วันศุกร์  ที่ 25 ตุลาคม 2562

661917
661921