สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่  1 พฤศจิกายน  2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้
นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางเสาวภา  ขมประเสริฐ  มอบพวงหรีดให้แก่ทายาทสมาชิก
ช.พ.ค. นายวิฑูรย์  สุธาประดิษฐ์ อายุ  88 ปี  เลขสมาชิก ช.พ.ค. 355146  ได้ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล
ณ วัดโคกนาว  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  กำหนดฌาปนกิจใน วันอาทิตย์  ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

S__14286880 S__14286881